Nederlandse versie
In heel Europa worden de consequenties van het Corona-virus steeds zichtbaarder. Mensen worden geacht thuis te gaan werken, scholen en de horeca gaan op slot. Het zijn op verschillende manieren barre tijden voor iedereen. Wij kunnen niet anders dan hopen dat voor iedereen de gevolgen zo beperkt mogelijk blijven.
Ook wij hebben scenario’s in gang moeten zetten voor de situaties waarin onze klanten vanwege het sluiten van grenzen niet meer in staat zijn om hun bestemming te bereiken. Dat is iets waar we al geruime tijd mee bezig zijn. Het is namelijk niet eenvoudig om een middenweg te vinden tussen het veiligstellen van jullie boekingen en de levensvatbaarheid van veel van onze bestemmingen op de langere termijn.
Onze algemene voorwaarden zijn duidelijk, wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden voor de consequenties van een “force majeure” zoals dit virus. Dit betekent echter niet dat we niet het maximale willen doen voor onze klanten, nu en in de toekomst.
We hebben dan ook inmiddels met de meeste watereigenaren overeenstemming bereikt over wat we wel kunnen doen. Wat betekent dat concreet?

– Wanneer blijkt dat jouw sessie niet door kan gaan vanwege nieuwe regels waardoor het onmogelijk is om af te reizen naar jouw bestemming, dan bieden wij je de mogelijkheid om je boeking kosteloos te verzetten verderop in het seizoen of naar 2021. Voorwaarde hierbij is wel dat je naar hetzelfde water gaat.
We bekijken dit wekelijks en zullen contact zoeken met de kanten die dit betreft. We betalen, conform onze algemene voorwaarden, geen geld terug.

– Wanneer het voor jou, om andere redenen zoals ziekte of andere privé-omstandigheden, onmogelijk is om af te reizen, dan verwijzen wij je naar je eigen reis- en/of annuleringsverzekering. In die gevallen kunnen wij niets voor je doen. Afhankelijk van de dekking en de verzekeringsvoorwaarden, kan het zijn dat jouw reis- en of annuleringsverzekering wel voorziet in het terugbetalen van (een gedeelte van) de reissom.
– Daarnaast nemen in elk geval tot 1 mei geen nieuwe boekingen meer aan. We zullen deze periode, indien nodig, verlengen. Op deze manier geven we klanten van wie we de week opnieuw moeten inplannen zo maximaal mogelijk de ruimte om een keuze te maken.

Het zijn drastische maatregelen waarin we de verschillende belangen van klanten, watereigenaren en ook onszelf tegen elkaar hebben moeten afwegen. Het terugbetalen van geld door watereigenaren zorgt er voor dat veel bestemmingen acuut in financieel zwaar weer terecht zouden komen. Het zou jullie (en ook onze) favoriete hobby, het karpervissen in Frankrijk, onherstelbare schade toe kunnen brengen. Wij hopen op jullie begrip dat wij hebben gekozen voor deze oplossing.
Laten we hopen dat het einde van deze dramatische periode gauw in zicht komt en dat de gevolgen voor iedereen die jullie lief hebben zo beperkt mogelijk zullen zijn.


English version
Across Europe, the consequences of the Corona virus are becoming increasingly visible. People are expected to work at home, schools and the catering industry are locked. These are tough times for everyone in different ways. We cannot help but hope that the consequences for everyone will be as limited as possible.
We too had to start scenarios for the situations in which our customers are no longer able to reach their destination due to the closing of borders. That’s something we’ve been doing for quite some time. It is not easy to find a middle ground between securing your bookings and the long-term viability of many of our destinations.
Our terms and conditions are clear, we cannot be held responsible for the consequences of a “force majeure” like this virus. However, this does not mean that we do not want to do the maximum for our customers, now and in the future.
We have now reached agreement with most water owners on what we can do. What does that mean in concrete terms?

– If it turns out that your session cannot start due to new rules (like closing down borders) that make it impossible to travel to your destination, we offer you the opportunity to change your booking free of charge later in the season or towards 2021. The only condition is that you go to the same lake.
We review this on a weekly basis and will contact those involved. In accordance with our terms and conditions, we do not refund any money in case of a force majeure like the Corona-virus.
– If, for other reasons such as illness or other private circumstances, it is impossible for you to travel, we refer you to your own travel and / or cancellation insurance. In those cases we cannot do anything for you. Depending on the coverage and the insurance conditions, it may be that your travel and / or cancellation insurance provides for the repayment of (part of) the travel sum.
– In addition, no further bookings will be accepted until 1 May. We will extend this period if necessary. In this way, we give customers who we have to reschedule the week as much space as possible to make a choice.

These are drastic measures in which we have had to weigh up the various interests of customers, water owners and ourselves. Repayment of money by water owners means that many destinations could end up in financially difficulties. It could cause irreparable damage to your (and also our) favorite hobby, carp fishing in France. We hope you understand that we have chosen this solution.
Let us hope that the end of this drmatic period will come soon and that the consequences for everyone we love will be as limited as possible.

 

Het bericht Corona virus en de consequenties (also in English) verscheen eerst op Carpspots – Karpervissen in Frankrijk.Source: Carpspots.nl

Corona virus en de consequenties (also in English)
Getagd op:
WhatsApp chat
%d bloggers liken dit: